Adatkezelési tájékoztató

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

PONTEX Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Adatkezelő adatai

Cégnév: PONTEX Kft.
Székhely: 7130 Tolna, Szedresi út (ipartelep)
Weblap: www.pontex.hu
Kapcsolattartás: Csatári Gabriella
Telefon: +(36) 30 520 6124
E-mail: info@pontex.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: nincs
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: info@pontex.hu Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

1. Adatkezelési célok
Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) Szivacstermékek kereskedelmi tevékenységét igénybe vevők személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
d) Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
e) Belső adminisztráció megkönnyítése.

2. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:
a) A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
g) Biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.
A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az info@pontex.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

3. Az adatkezelés időtartama
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

4. Érintetti jogok
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) Hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) Amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) Törlés (a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén);
d) Az adat kezelésének korlátozása;
e) A személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) Személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) Bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) Tiltakozás a személyes adat használata ellen.

5. Jogorvoslati tájékoztatás
Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint: az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítható

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.